BIOGRAPHIE

as-Sayyid Shaykh Hisham Kabbani

Liban, 27 janvier 1945